Vimmerby Dragspelsklubb

TILL STARTSIDA     TILL FÖRENINGEN

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Stadgar Vimmerby Dragspelsklubb

(Giltiga från Årsmötet 10 mars 2007)

 

§ 1

Styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter.

Dessa skall väljas av årsmötet växelvis på 2 år i taget.

(År 1 ordf, ledamot , kassör. År 2 vice ordf, sekr)

2 styrelse suppleanter skall väljas på ett år i taget.

 

§ 2

Medlemsavgiften bestämmes av årsmötet.

Gamla årskort upphör att gälla omedelbart efter årsmötet.

 

§ 3

Föreningens syfte är att bevara den kulturella dragspelsmusiken samt

skapa ett gott kamratskap både inom klubben och klubbar emellan.

 

Moment 1:

Den medlem som missbrukar sprit o andra rusgivande drycker och stör

trivseln för övriga medlemmar och gäster under klubbens olika

sammankomster, kommer styrelsen att överväga omedelbar uteslutning.

 

Moment 2:

På stämmor m.m. skall det ligga i klubbmedlems intresse att hålla rent

och snyggt den uppställningsplats klubbmedlem vistas på.

Samt vara aktsam om det man hyr eller lånar av andra eller varandra.

Om inte, är medlem personligen skyldig att ersätta skada.

 

§ 4

Vid varje samkväm äger styrelsen rätt att upptaga egenavgift för att

bestrida uppkomna utgifter i samband med tillställningen.

 

§ 5

Årsmöte skall hållas senast Mars månads utgång varje år.

Den avgående styrelsen skall redovisa en ekonomisk- och

en verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

 

Moment 1:

Vid behov kallar styrelsen till styrelsemöten och medlemsmöten.

 

§ 6

Hur det ekonomiska överskottet från föregående år skall

förvaltas beslutas av Årsmötet.

  

_____________________________________________________________________________________________________________________________